Skip to main content

Podivná volba rady na ustavujícím zasedání zastupitelstva 20. října 2022

Hlasování při volbě městské rady při ustavujícím zasedání zastupitelstva proběhlo, podle mého názoru poněkud podivně. Chtěl bych věřit, že to nebylo úmyslně, ale spíše z neznalosti a nervozity, ale nějak se mi to nedaří.

Volbu vedl nově zvolený starosta, který vyzval jednotlivá uskupení k podání návrhů na členy rady. Každé uskupení podávalo návrhy v pořadí k volbám vylosovaného čísla volební strany. Rada se skládá ze starosty, místostarosty a členů. Starosta a místostarosta už byli zvoleni. Volili se tedy tři členové rady. Uskupení Přimda a její obce nepodalo žádný návrh, Strana přímé demokracie (SPD) navrhla dva kandidáty a uskupení Přimda občanům navrhlo tři kandidáty.

Starosta zahájil volbu rady a vyzval volební strany, v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku k volbám do zastupitelstva, k podání návrhů na členy rady. Až potud bylo vše v pořádku.

Aniž by zmínil pravidla voleb do rady, bezprostředně bezprostředně po té vyzval starosta k hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí podaných návrhů na členy rady. Při hlasování obdrželi hlasů první dva, tedy kandidáti SPD a jeden kandidát uskupení Přimda občanům. Problém ale byl, že o dalších dvou návrzích už se nehlasovalo. Metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR sice takový způsob zmiňuje, ale rozhodně v něm není uvedeno, že hlasovat se má v pořadí podle pořadí, které určil los registrační komise před obecními volbami.

Takový postup je, podle názoru právníků i mého, naprosto nepřípustný a zásadně odporuje vůli občanů Přimdy projevené ve volbách do obecních zastupitelstev a je v příkrém rozporu s demokratickou volbou rady. Veřejné hlasování v prostředí veřejně proklamovaných povolebních snadno doložitelných lží jednoho z kandidátů SPD a nepravdivých informací ze strany některých zástupců uskupení Přimda a její obce rozhodně nepřispívá k důvěře občanů v orgány města.

Argument pana starosty na mou námitku v závěru schůze „přece se to tak dělalo vždy“, nelze v žádném případě připustit. Pokud se dříve něco dělalo špatně, není přece možné v takovém jednání pokračovat.

O členech rady vůbec nerozhodoval počet mandátů nebo celkový počet hlasů pro stranu získaných ve volbách, ale povolební lži a manipulace při vyjednávání mezi stranami. V takovém prostředí je jediný možný způsob rozhodování v takto závažných věcech neveřejné hlasování podle předem stanoveného způsobu volby.

Nejen ti, kteří při povolebním vyjednávání postupovali nečestně, ale i všichni ti, kteří takový způsob volby členů rady způsobili, by se měli vzdát svých zvolených funkcí i mandátu zastupitele.

V atmosféře lží, nečestného jednání a strachu lze rozumné občanské vztahy v Přimdě budovat jen velmi těžko.

 Autor: Petr Kraus

24. října 2022